กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ปีที่ 7

61996

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ปีที่ 7  หัวข้อการฝึกอบรม “การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์และสังคม”  ณ โรงเรียนวัดราชผาติการาม กรุงเทพมหานคร  ในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

Blog Attachment

Leave us a Comment