โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ณ มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้”

1

หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัด “โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ณ มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้” ได้เข้าชมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของไทยผ่านนิทรรศการ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และเห็นคุณค่าความเป็นไทย เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ มิวเซียมสยาม กรุงเทพมหานคร

Blog Attachment

Leave us a Comment