โครงการสัมมนาศึกษาดูงานภาคเอกชนของ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด”

8

หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัด ”โครงการสัมมนาศึกษาดูงานภาคเอกชนของ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด” เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปปฏิบัติในอนาคต เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 256 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

Blog Attachment

Leave us a Comment